Arizona - 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

South Rim - South Kabib Trail Hike, we started at the top

South Rim - South Kabib Trail Hike

South Rim - South Kabib Trail Hike

South Rim - South Kabib Trail Hike, sharing the trail with the mules

South Rim - South Kabib Trail Hike

South Rim - South Kabib Trail Hike

South Rim - South Kabib Trail Hike

South Rim - South Kabib Trail Hike

South Rim - South Kabib Trail Hike