Arizona - 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

South Rim - South Kabib Trail Hike

South Rim - South Kabib Trail Hike - 1.5 miles down

South Rim - South Kabib Trail Hike

South Rim - South Kabib Trail Hike

South Rim - South Kabib Trail Hike

South Rim - South Kabib Trail Hike, Skeleton Point 3 miles down

South Rim - South Kabib Trail Hike

South Rim - South Kabib Trail Hike, Colorado River in distance

South Rim - South Kabib Trail Hike